Spildevandsplan 2013

Favrskov Byråd har den 24. september 2013 vedtaget Spildevandsplan 2013 efter forudgående offentlig høring. Spildevandsplanen omfatter tiltag i perioden 2013 til 2020, og den giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Favrskov Kommune.

Planens væsentligste, nye elementer er:

  • Nye og ændrede kloakoplande i overensstemmelse med udpegningerne i Kommuneplan 2009.
  • Fastlæggelse af områder, hvor der omlægges fra fælleskloak til separatkloak.
  • Forbedring af vandmiljøet ved nedlæggelse af overløbsbygværker og etablering af nye/ændring af eksisterende regnvandsbassiner.
  • Nedlæggelse af renseanlæg i Røved, Rigtrup og Hvalløs.

Læs Spildevandsplanen 2013 her.

Hvad betyder det for dig?
For kommunens borgere er spildevandsplanen en forhåndsorientering om kommende tiltag. Planen kan i følgende tilfælde have væsentlige økonomiske konsekvenser for borgerne:

  • Forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land. Her skal lodsejere selv forbedre spildevandsrensningen på egen grund. Påbud om forbedret spildevandsrensning suppleres med et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.
  • Kloakering af ejendomme i det åbne land. Lodsejere skal betale tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag, men slipper fremover for drift og vedligehold af eget renseanlæg.
  • Omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem. Lodsejere skal her omlægge eget kloaksystem på egen grund.